Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

U prilogu vijesti je dat Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

Z A K L J U Č A K 

  1. Utvrđuje se Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo.
  2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo utvrdi Nacrt zakona iz tačke 1. ovog Zaključka i isti uputi u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Više u prilogu:

[pdf-embedder url=”https://ssvoonkbihkoks.com.ba/wp-content/uploads/2018/02/nacrt_zakona_udzbenici.pdf”]