UGOVOR o poslovnoj saradnji

Predmet ovog Ugovoraje uređivanje međusobnih odnosa ugovornih strana o poslovnoj saradnji, kupovini proizvoda/asortimana i korištenju IT usluga u svim poslovnicama Davaoca usluga, a posebno u 5 (pet) poslovnica na području Kantona Sarajevo (poslovnica u BBI Centru – Trg djece Sarajeva 1, poslovnica u SCC-u – Vrbanja 1, poslovnica u Novom Gradu na Dobrinji – Nurije Pozderca br. 5 (Bulevar branilaca Dobrinje), poslovnica u TC Grand Centar na Ilidži – Butmirska cesta 14 i poslovnica u Ilijašu – Bosanski put bb (u blizini autobuske stanice).
Davalac usluga se obavezuje da će korisniku usluga za njegove članove omogućiti kupovinu proizvoda/asortimana i korištenje IT usluga po posebnim povoljnostima.
Stvarni korisnik usluge je član Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Sindikat) i članovi njegove uže porodice.
Korisnik usluga se obavezuje da će Davaocu usluga dostaviti spisak članova Sindikata koji imaju pravo koristiti usluge iz Ugovora.
Stvarni korisnik Davaocu usluga je dužan predočiti ličnu kartu, kako bi daval ac usluga mogao identificirati osobu sa spiska, te na vrijeme i kvalitetno izvršiti svoje obaveze.
Ukoliko pri realizaciji ovog Ugovora dođe do učlanjenja novih članova u Sindikat, a koji se ne budu nalazili na dostavljenom spisku članova iz prethodnog stava ovog člana, Korisnik usluga će prema Davaocu usluga izdati izjavu/potvrdu da je ta osoba član Sindikata.
Korisnik usluga se obavezuje da će prema članovima Sindikata vršiti promociju saradnje po osnovu ovog ugovora i promociju proizvoda i usluga, akcija i drugih aktivnosti Davaoca usluga.
Davalac usluga će Korisniku usluga dostavljati kataloge i akcije a Stvarni korisnik usluga i Korisnik usluga se o cijenama proizvoda/asortimana mogu redovno informisati putem Internet stranice www.imtec.ba.
Stvarni korisnik usluge putem ovog Ugovora ostvaruje popust u visini od 5% na sve proizvode/asortiman Davaoca usluga osim za proizvode/asortiman na akciji.
Ukoliko je proizvod/asortiman na akciji u kojoj je popust veći od 5%, Stvarni korisnik usluge će ostvariti veći popust.
Stvarni korisnik usluge će plaćanje proizvoda/asortimana i usluga vršiti na način da će proizvod/asortiman sa ugovorenim popustom od 5% platiti na blagajni Davaoca usluge nakon izvršene usluge, odnosno preuzimanja proizvoda.
Davalac usluga će omogućiti Stvarnom korisniku usluga plaćanje na 12 (dvanaest) rata uz popust od 5%.