Ugovor o poslovnoj saradnji sa Hifa-oil pumpama

Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja/točenje goriva na benzinskim pumpama Prodavca po povoljnijim uslovima za članove Sindikata kao Korisnike. Plaćanje goriva (robe) će se vršiti isključivo gotovinski od strane članova Korisnika za kupljenu robu u maloprodajnom objektu iz prethodnog člana uz odobravanje rabata Korisnicima u iznosu od:
0,10 KM/l natočenog goriva Isomax,
0,05 KM/l natočenog LPG-a.
Rabat iz prethodnog stava će biti na adekvatan način iskazan i u isti je uključen PDV-e. Cijena za ostali asortiman raspoložive robe obračunava se po važećim maloprodajnim cijenama bez rabata.
U s lov za ostvarivanje prava na rabat iz člana 2. stav I. ovog Ugovora je posjedovanje HIF A-OIL CARDA, koji će biti napravljen na ime i prezime svakog konkretnog Korisnika (člana Sindikata) a prema spisku članstva kojeg dostavi Sindikat.
Prodavac garantuje da kvalitet naftnih derivata zadovoljava važeće standarde o kvalitetu, te se obavezuje da će na zahtjev Kupca – Korisnika dostaviti kopiju certifikata o kvalitetu derivata.
Reklamaciju na kvalitet robe Korisnik mora dostaviti u pismenoj fonni najkasnije 24 h od trenutka točenja goriva ili LPG-a uz prilaganje predmetnog računa.
U slučaju spora u pogledu kvaliteta, mjerodavan je nalaz kontrolne kuće INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo (uzima uzorke kod obje ugovorne strane), a troškove uzorkovanja naftnih derivata će snijeti Kupac ukoliko analiza pokaže daje roba odgovarajućeg kvaliteta.
Ukoliko kontrolna kuća iz prethodnog stava utvrdi da isporučena roba nije odgovarajućeg kvaliteta, Prodavac će robu koja je predmet reklamiranja zamijenit novom isporukom robe odgovarajućeg kvaliteta, te će eventualna prateća pitanja ugovorne strane zajednički usaglasiti i riješiti.
Sindikat se obavezuje da će sa ovim Ugovorom upoznati svoje članstvo, a Prodavac da će shodno odredbama Ugovora omogućiti korištenje rabata za članove Sindikata.

U prilogu je dat spisak pumpi Hifa-oil grupacije sa kojima Sindikat srednjeg i visokog odgoja, obrazovanja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo ima ugovor o poslovnoj saradnji.

BPAdresa
1BanovićiArmije BiH BR 5 ,75290 Banovići
2SarajevoN.Grad-Sarajevo,Safeta Hadžića br. 235
3BusovačaKaćuni bb, Busovača
4ŽiviniceMagistralni put do broja 189, Živinice
5GračanicaBranilaca grada bb, Gračanica
6Gračanica 2Branilaca grada bb, Gračanica
7TeslićKrajiška bb, Teslić
8RudoUvac bb
9DobojVelika Bukovica bb
10MaglajLiješnica bb, Maglaj
11GradačacSarajevska bb, Gradačac
12HrasnicaIgmanskih bataljona 4, Hrasnica
13BrčkoBanjalučka 54, BRČKO DISTRIKT BIH 76100
14Bijeljina 1Filipa Višnjića 211, Bijeljina
15Bijeljina 2Raje Banjičića, blok III, Bijeljina

Link na spisak poslovnica.