Zahtjev za otvaranje pregovora oko utvrđivanje osnovice za plaće

Na osnovu validne dokumentacije Federalnog zavoda za statistiku utvrđeno je daje došlo do povećanja indeksa potrošačkih cijena više od 5% i time su ispunjeni uslovi za primjenu članova 57. Kolektivnog ugovora za djelatnost sredjeg obazovanja u Kantonu Sarajevo i 64. Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo.
Navedenim odredbama predviđeno je slijedeće:
„U slučaju povećanja indeksa potrošačkih cijena, mjerenih od strane Federalnog zavoda za statitistiku, većih od 5% osnovica za utvrđivanje plaća može se utvrđivati i mjesečno”.
Molimo Vas da Vlada kao poslodavac ispoštujete odredbe Kolektivnih ugovora i da pokrenemo postupak uskladivanje osnovice za obračun plaća.
Napominjemo da ste u skladu sa odredbama Kolektivnih ugovora i članom 139. tačka 4. dužni na ovu pismo odgovoriti u roku od 15 dana.