Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama Naredbu broj 11-34-31987/20 od 26. 08. 2020. godine u sastavu koje je Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije. Za početak drugog polugodišta školske 2020./2021. godine pripremili smo upute za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama od 01. februara 2021. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.
Napominjemo da nastava u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine počinje 01. februara 2021. godine. U sedmici od 01.02.2021. do 05.02.2021. godine nastava će se odvijati po istom modelu koji je bio na snazi do dana 31.12.2020. godine ( Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine).

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUĈJU KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI