Instrukcija vezano za realizaciju korištenje prava za vjerske praznike

Iz više Sindikalnih organizacija dobili smo usmene upite na koji na čin da iskoriste pravo na obilježavanje vjerskih praznika. Pošto je ovo pitanje značajno za ostvarivanje prava članova sindikata dajemo Vam slijedeću Instrukciju:
Članom 53. Zakona o radu stav 1. (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16) određeno je da radnik ima pravo na 7 dana plaćenog odsustva uz naknadu plaće u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora.
Članom 122. stav 1. tačka „p” Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/21) ugovorena je pravo da radnik ima pravo za zadovoljenje vjerskih odnosno tradicijskih potreba dva radna dana i da to koristi kao plaćeno odsustvo na teret poslodavca.
Molim Vas da o sadržaju ovog pisma obavijestite članstvo sindikata i direktora škola kako bi svi mogli da ostvare pravo na obilježavanje vjerskog praznika (u ovom slučaju Bajrama).