Zahtjev za preraspodjelu sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2018. godinu

U skladu sa dogovorom Vlade Kantona Sarajevo bilo je potrebno da se u budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu obezbijedi 5% plaće za prosvjetne radnike. Predviđena budžetska sredstva trebala su biti na poziciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, a nedostajuća sredstva da se obezbijede iz sredstava rezervi.

Ovim putem tražimo da se ispoštuje odredba Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/18) koje se odnose na nagrađivanje radnika u srednjim školama. Insistiramo da se realizuju odredbe članova 63. i 69. navedenog Kolektivnog ugovora.

Kada se obezbijede upotpunosti potrebna sredstva za realizaciju navedenih članova Kolektivnog ugovora za predškolske, osnovno i srednje obrazovanje i da se tek tada ide realizaciju nagrađivanja nastavnika.

Kantonalnom odboru sindikata neprihvatljivo je da se vrši parcijalna isplata i to prvo za osnovno obrazovanje, a kada se obezbijede sredstva za srednje obrazovanje da se tek onda ide u realizaciju za srednje obrazovanje. Sindikatu je neprihvatljiva činjenica da se pojavila diskriminacija i selektivna primjena odredaba Kolektivnog ugovora. Stav sindikata je jasan, sredstva za nagrade moraju se istovremeno isplatiti za predškolske, osnovno i srednje obrazovanje.

Sredstva u budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM nalaze se na poziciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, tekući izdaci organa uprave Raz. 21 Glava 01 Potr. Jed. 0001 21010001. Ekon. Kod 611231 Subanalitika LAA006 Funkcija 098F Nagrade za rezultate rada.

Navedenim budžetskim stavkama nije precizno određeno da se to odnosi na bilo koji nivo obrazovanja.

Dokument u prilogu: