Objašnjenje i tumačenje o primjeni Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo

Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 37/20 ),( u daljnjem tekstu: Uredba), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo stupila je na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Kantona Sarajevo 17.09.2020. godine, decidnije stupanje na pravnu snagu je 18.09.2020. godine.
Stavom (1) člana 1. predmetne Uredbe jasno je propisano da jedinstvene kriterije i pravila za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica primjenjuju kantonaini organi uprave i kantonaine upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine u Kantonu Sarajevo, kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina u Kantonu Sarajevo, odnosno ukoliko se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%.
Logičnim, ciljnim i sistemskim pravnim tumačenjem nedvojbeno se dolazi do zaključka da pravna norma iz Uredbe obvezuje prilikom prijema u radni odnos, tj. zapošljavanja sve Javne:

  • visokoškolske obrazovne ustanove,
  • srednjoškolske obrazovne ustanove,
  • osnovne odgojno-obrazovne ustanove,
  • predškolske obrazovne ustanove.

Vlada Kantona Sarajevo je 03.09.2020. godine na svojoj 31. sjednici usvojila navedenu uredbu kojom se propisuje prednost pri zapošljavanju svih boračkih kategorija na način da se licu nakon bodovanja po osnovu općih i posebnih kriterija konkursa, nakon provedene kompletne konkursne procedure, uključujući i intervju, na ukupan broj ostvarenih bodova, u zavisnosti od pripadnosti branilačkoj populaciji, dodaju i dodatni bodovi, tako da se na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova dodaje određeni postotak istih.

Cijelo Objašnjenje i tumačenje o primjeni Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo u prilogu: