Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obratilo se Savezu samostalnih sindikata BiH aktom broj:03-02/1-1506/20 AG od 21.09.2020. godine kojim se dostavlja Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika, te traži dostavljanje eventualnih primjedbi i sugestije na navedeni Prednacrt.
U vezi sa navedenim, ovim putem vam dostavljamo tekst Prednacrta zakona o vijeću zaposlenika, te molimo da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ovog maila, a najkasnije do ponedjeljka, 28.09.2020. godine dostavite svoje primjedbe i sugestije u kabinet predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH ili na e-mail: sssbih@sssbih.com kako bi se iste mogle objediniti i dostaviti gore navedenom Ministarstvu.

Prednacrt zakona o vijecu zaposlenika