Prigovor na sastav Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo

Poštovani,

neprijatno smo iznenađeni kada smo putem “Službenih novina Kantona Sarajevo”, broj 35, saznali da je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj sjednici, održanoj 25. 8. 2020. godine, imenovala Pregovarački tim Vlade KS za donošenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Objavljivanje u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” sastava Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za zaključenje Kolektivnog ugovora za djelatnosti srednjeg obrazovanja, a da prethodno niste pismeno obavijestili drugog socijalnog partnera sa kojim trebate pregovarati, pokazuje da Vlada KS nije shvatila svoju ulogu u stvaranju povjerenja i poštivanje socijalnih partnera. Odluka Vlade Kantona Sarajevo o imenovanju Pregovaračkog tima nije se trebala čekati 46 dana te smatramo da je ovo bilo značajno i vrlo hitno pitanje koje smo trebali riješiti. Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo očekivali smo da se prihvati i Prijedlog protokola za pregovaranje što je u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom.
Napominjemo da je na istoj sjednici imenovan pregovarački tim Vlade Kantona za zaključenje Kolektivnog ugovora za djelatnosti komunalne privrede i usvojen je i Protokol za pregovaranje koji je i potpisan. Ne vidimo razlog da se pravi diskriminacija među sindikatima. U dopisu, koji smo Vam dostavili na protokol 24. 7.2020. godine, jasno smo naglasili koje se procedure trebaju provesti. Međutim, Vlada KS nije decidno naglasila ko je predsjednik Pregovaračkog tima Vlade. U Odluci Vlade KS navedeno je da u timu ima i državni službenik predstavnik Ministarstva finansija KS, a Sindikatu je to apsolutno neprihvatljivo. Naime, do sada smo imali negativan rezultat gdje god su državni službenici bili pregovarači i ta pregovaranja nisu uspjela, tako da ni po koju cijenu ne želimo da u pregovaračkom procesu budu uključeni državni službenici. Sindikatu je apsolutno neprihvatljivo da u slučaju odsustnosti Ministra njega zamjenjuje državni službenik. U navedenom dopisu istakli smo da će Sindikat voditi pregovore samo sa Premijerom i članovima Vlade Kantona Sarajevo. Molim Vas da o ovom stavu vodite računa i preispitate svoje Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo.
Pozivamo Vas da prvo potpišemo Protokol o pregovorima, što je u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora.
Napominjemo da zbog neažurnosti Vlade Kantona Sarajevo da se ovo pitanje riješi ostaje nam malo vremena za pregovaranje do isteka važnosti aktuelnog Kolektivnog ugovora.
Podsjećamo Vas da će Sindikat, u slučaju da se Kolektivni ugovor ne zaključi do kraja 30. 9. 2020. godine, poduzeti sve mjere sindikalne akcije u cilju zaštite svojih članova.
Nadamo se da ćete ovo pismo shvatiti na pravi način, tj. kao mjeru socijalnog dijaloga. Molimo Vaše očitovanje.
S poštovanjem,