Odluka o organizovanju Protesta 28.01.2020. godine

Predstavnici Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sindikata policije Kantona Sarajevo, Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BIH-Kantona1ni odbor SSVOONK Kantona Sarajevo, Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBIH-Kantonalni odbor SOOiO Kantona Sarajevo, Sindikata Univerziteta u Sarajevu, zbog općeg nezadovoljstva odnosnom vlasti u Kantonu Sarajevo prema radnicima koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, tačnije neusvajanjem budžeta za 2020. godinu, a zatim i Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period 01.01.2020.godine do 31.03.2020.godine, Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, će 28.01. 2020. godine organizovati Protest ispred zgrade Kantona Sarajevo u Sarajevu.

U slučaju da Skupština Kantona Sarajevo ne donese odluke iz člana 1. ove Odluke do 28.01.2020.godine Protest će se održati sa početkom u 11 :00 sati u parku ispred zgrade Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br.1.

Obavezuju se svi sindikati – potpisnici ove odluke da odmah pristupe pripremama za održavanje Protesta preduzmu sve aktivnosti kojima će obezbjediti dolazak svojih članova.
Obavezuje se Odbor za organizaciju Protesta da zajedno sa predstavnicima granskih sindikata koordiniraju akciju
dolaska članova sindikata na Protest.

Odluke u Prilogu:

Odluka1:

Odluka2: