Informacija o pregovorima za utvrđivanje osnovice za obračun plaće za 2020 godinu

Na osnovu odredaba Kolektivnog ugovora za  djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevu, a na zahtijev  Koordinacije Sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo koju čine slijedeći sindikati:

 1. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor, Kantona Sarajevo,
 2. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBIH-Kantonalni odbor, Kantona Sarajevo,
 3. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBIH-Koordinacioni odbor Sarajevo,
 4. Sindikat policije Kantona Sarajevo

i  pridruženi član

 1. Samostalni sindikat Kantonalnih državnih službenika i namještenika.

Delegaciju Koordinacionog odbora predvodio je predsjednik Koordinacije Faruk Bešlić.

Delegaciju na pregovorima predvodio je  premijer Vlade Kantona Sarajevo gosp. Edin Forto, a u delegaciji Vlade bili su:

 1. Lejla Brčić, ministrica,
 2. Zineta Bogunić, ministrica,
 3. Malik Garibija, ministar,
 4. Admir Katica, ministar,
 5. Amel Kovačević, ministar

Predstavnici pregovaračkih timova održali su dva sastanka i to:

 1. 15.10. 2019. godine,
 2. 23.10. 2019. godine a zakazan je i treći sastanak za 29.10.2019.godine.

Pregovori su vođeni  u  teškoj, mučnoj i ružnoj atmosferi. Predstavnici Sindikata prije održanog sastanka dogovorili su da se ne pristaje da  osnovica  za obračun plaća ne bude niža od 330,00 KM i ona je veća u odnosu na 2019. godinu za 15,00 KM ili 4,7%. Predstavnici Vlade obrazložili  su stav da oni nemaju novac za povećanje osnovice  za 2020 godinu.

Predstavnici Sindikata ostali su na  polaznoj poziciji da se u narednu budžetsku godinu mora ući sa osnovicom za obračun plača u iznosu od 330,00 KM.

U slučaju da pregovori propadnu Sindikati su najavili provođenje sindikalnih mjera i akcija.

Na kraju u slučaju postizanja Sporazuma svi članovi Sindikata će putem anketiranja dati  podršku ili uskratiti podršku za potpisivanje Sporazuma sa Vladom Kantona Sarajevo.

Informacija o pregovorima za utvrđivanje osnovice za obračun plaće za 2020 godinu