Saopštenje za medije SSSBIH – Otvoreno pismo premijeru Novaliću

Potpuno smo svjesni potrebe da se u narednom periodu izvrši određena preraspodjela sredstava iz budžeta na svim nivoima i da se pomogne privredi u Federaciji BiH, pa samim tim i privatnim preduzećima, ali je neprihvatljivo da se ta sredstva traže od radnika i da se do njih dolazi tako što će radnicima biti smanjene plate.

Više...

Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović predložio 11 tačaka za spas ekonomije

U setu mjera ne spominje se obrazovanje, nego se traži da se mijenja dio Zakona o plaćama drzavnih službenika. Ova mjera se će se lahko usvojiti na parlamentu bez saglasnosti sindikata državnih službenika. Naša politika bila je da ne pristajemo na ponudu da se i naše plaće regulišu Zakonom.

Više...

Preporuke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo tokom odvijanja online nastave

Naglašavamo, nastavnik treba da procijeni i reducira nastavno gradivo te da prilagodi obim i količinu digitalnog sadržaja u okviru nastavnih jedinica kako bi učenici što efikasnije pratili online nastavu i jednostavnije usvajali gradivo, na koji način će se smanjiti eventualna preopterećenost kako učenika tako i nastavnika.

Više...

Organizovanje nastave za vanredne učenike

tim u vezi, obavještavamo Vas sljedeće:shodno Odluci Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02—04—7374—2/20 od 11.3.2020. godine , kojom je obustavljen redovni nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama i nastavno—naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Saraj evo, nastava za vanredne učenike u svim srednjim školama se također obustavlja za period 12.3.2020. do 25.3.2020. godine.

Više...