Zahtjev za otvaranje pregovora u vezi sa zaključivanjem Kolektivnog ugovora u djelatnosti srednjeg obrazovanja

Članom 172. Kolektivnog ugovora predvideno je da postupak pregovoranja možže pokrenuti svaka ugovorena strana potpisnika ugovora. Članom 188, stav 2, predviđeno je da postupak zaključivanja ovog ugovora počet će najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je trenutno važeći ugovor potpisan.

Više...

Primjedba – kršenje odredaba Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta, upravni odbori i direktori ustanova obavezuju se, prije izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i akata koji utiču na radno-pravni, socijalni, profesionalni i materijalni položaj radnika u ustanovi i djelatnosti, zatražiti prijedlog i mišljenje Sindikata, kao i omogućiti predstavnicima Sindikata učešće u izradi tih propisa i akata.

Više...

Historijski čin: Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost kulture

“Tačno je da je historijski potez. Po prvi put, u Bosni i Hercegovini uopšte, postoji jedan ovakav dokument kojim su definirani zaštita i prava radnika u oblasti kulture. Presretan sam što smo uspjeli doći do usvajanja i realizacije dokumenta koji će biti od ogromnog značaja za moje kolege iz ove oblasti”, kazao je ministar Mirvad Kurić.

Više...