Preporuke za izvodenje online nastave — dio 2

Preporuka je da se nastavni sadržaji reduciraju i prilagode trenutnim uslovima pod kojima učenici prate nastavu i izvršavaju svoje školske obaveze.
S tim u vezi, potrebno je da nastavnici na nivou stručnih aktiva škole dogovore adekvatne kriterije za ocjenjivanje a u najboljem interesu učenika koji sada najveći dio zadataka rade samostalno.

Više...

Preporuke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo tokom odvijanja online nastave

Naglašavamo, nastavnik treba da procijeni i reducira nastavno gradivo te da prilagodi obim i količinu digitalnog sadržaja u okviru nastavnih jedinica kako bi učenici što efikasnije pratili online nastavu i jednostavnije usvajali gradivo, na koji način će se smanjiti eventualna preopterećenost kako učenika tako i nastavnika.

Više...