Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

U prilogu vijesti je dat Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo Z A K L J U Č A K  Utvrđuje se Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo...