Preporuke za izvodenje online nastave — dio 2

Preporuka je da se nastavni sadržaji reduciraju i prilagode trenutnim uslovima pod kojima učenici prate nastavu i izvršavaju svoje školske obaveze.
S tim u vezi, potrebno je da nastavnici na nivou stručnih aktiva škole dogovore adekvatne kriterije za ocjenjivanje a u najboljem interesu učenika koji sada najveći dio zadataka rade samostalno.

Više...

Informacija sa održanog sastanka koji je održan 31.03.2020. godine

Predstavnik SSVOONKBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je naglasio da je  naš poslani dopis  koji smo poslali Vladi Kantona Sarajevo u kojem su predložene mjere i iznesenih stavovi u ime radnika u srednjim školama i ustanovama kulture te da je neophodno naglasiti dvije bitne stvari: prosvjetni i kulturni radnici  su protiv bilo kakvog smanjenja plata pa čak i minimalno, a o toj temi   u ovom momentu ne možete imati sagovornika u Sindikatu.

Više...

Odgovor na obavještenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice od 30.03.2020. godine

Prijedlog poslodavaca da se u javnom sektoru smanje plaće za 20%, u momentu kada zaposleni članovi ovog Sindikata svakodnevno rade, kada sami pokušavaju nabaviti lična zaštitna sredstva (maske i rukavice), kompjutersku opremu za izvođenje nastave, ugovarati novi paket internetske podrške iz svog vlastitog džepa i kada im je direktno ugrožen život i zdravlje, najblaže rečeno je NEPRIMJEREN.

Više...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

„(3) Ministar može, u izuzetnim okolnostima (proglašenja nesreće, elementarne nepogode, prirodne nesreće, stanja neposredne ugroženosti, ratnog stanja i drugim izuzetnim situacijama), instrukcijom utvrditi izmijenjene kriterije o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i  srednjih škola u Kantonu Sarajevo.“

Više...

Saopštenje za medije SSSBIH – Otvoreno pismo premijeru Novaliću

Potpuno smo svjesni potrebe da se u narednom periodu izvrši određena preraspodjela sredstava iz budžeta na svim nivoima i da se pomogne privredi u Federaciji BiH, pa samim tim i privatnim preduzećima, ali je neprihvatljivo da se ta sredstva traže od radnika i da se do njih dolazi tako što će radnicima biti smanjene plate.

Više...

Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović predložio 11 tačaka za spas ekonomije

U setu mjera ne spominje se obrazovanje, nego se traži da se mijenja dio Zakona o plaćama drzavnih službenika. Ova mjera se će se lahko usvojiti na parlamentu bez saglasnosti sindikata državnih službenika. Naša politika bila je da ne pristajemo na ponudu da se i naše plaće regulišu Zakonom.

Više...

Preporuke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo tokom odvijanja online nastave

Naglašavamo, nastavnik treba da procijeni i reducira nastavno gradivo te da prilagodi obim i količinu digitalnog sadržaja u okviru nastavnih jedinica kako bi učenici što efikasnije pratili online nastavu i jednostavnije usvajali gradivo, na koji način će se smanjiti eventualna preopterećenost kako učenika tako i nastavnika.

Više...

Organizovanje nastave za vanredne učenike

tim u vezi, obavještavamo Vas sljedeće:shodno Odluci Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02—04—7374—2/20 od 11.3.2020. godine , kojom je obustavljen redovni nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama i nastavno—naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Saraj evo, nastava za vanredne učenike u svim srednjim školama se također obustavlja za period 12.3.2020. do 25.3.2020. godine.

Više...