PROPISI

ZAKONI

Redni brojZAKON
1.USTAV FBIH
2.OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH - 2003
3.ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS - 2017
4.ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS- 2015
5.ZAKON O RADU FBiH - 2016
6.ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU KS - 2017
7.ZAKON O ŠTRAJKU FBiH
8.ZAKON O VIJEĆU UPOSLENIKA FBiH
9.ZAKON O UPOŠLJAVANJU STRANACA FBiH
10.ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA BIH -2006
11.ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA FBiH - 2001
12.ZAKON O UPRAVI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
13.KRIVIČNI ZAKON FBiH - 2003
14.ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FBiH
15.ZAKON O KLASIFIKACIJI ZANIMANJA FBiH
16.ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU
17.ZAKON O FONDACIJAMA I UDRUŽENJIMA FBiH

PRAVILNICI

Redni brojPRAVILNIK
1.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE -KANTON SARAJEVO
2.PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA
3.PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO
4.PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
5.PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
6.PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE KS - 2017
7.PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
8.IZMJENA PRAVILNIKA O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
9.PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 2018 - Službene novine 25_18
10.PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO JUNI 2018 24-18
11.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI - OSNOVNE ŠKOLE - 2018
12.Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednijih škola
13.PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMNTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
14.PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU U KANTONU SARAJEVO - 2019 SLUZBENE NOVINE 32/19

KOLEKTIVNI UGOVORI

Redni brojDOKUMENT
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS - 2016
2.ISPRAVKA NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SREDNJE OBRAZOVANJENE U KS - 2016
3.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KS - 2016
4. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS - 2018

STRATEGIJE I OSTALI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENT
1.STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA I NAUKE KS 2018-2022
2. Procedura prijave osiguranog slucaja i obrasci
3.Neophodna dokumentacija za prijavu odštetnog zahtjeva osiguranja od nezgode

SINDIKALNI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENT
1.STATUT SSVOONKBiH
2.STATUT SSVOONKBiH - NOVEMBAR 2018
3.IZJAVA NOVA ČLANICA

INSTRUKCIJE

Redni brojINSTRUKCIJA
1.INSTRUKCIJA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA O VLASTITIM PRIHODIMA KS 2017