Zahtjev za autentično tumačenje Zakona o srednjem obrazovanju

U prilogu prenosimo pismo Predsjednika SVOONKBiH Kantonalnog odbora Kantona Sarajevo, Faruka Bešlića, koje je upućeno Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine Kantona Sarajevo, a tiče se tumačenja člana 143., stav (13):

Poštovani,

Molim vas da na prvoj sjednici Zakonodavno-pravne komisije razmotrite ovaj zahtjev za autentično tumačenje odredbi Zakona o srednjem obrazovanju („ Službene novine Kantona Sarajevo 23/17).
Naime, ovom prilikom vam se obraćamo sa zahtjevom za tumačenje člana 143. stav (13) koji glasi:
„(13) Ministar donosi propis kojim se preciznije definira procedura izbora, kriteriji za izbor, nadležnosti i rad direktora.“

Obrazloženje

Kao što vam je poznato Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 10.05.2017. godine donijela Zakon o osnovnom odgoji i obrazovanju i Zakon o srednjem obrazovanju. Postupak donošenja zakona obilježio je veliki interes stručne, ali i šire društvene javnosti.

Opredjeljenje Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine između ostalog je bilo usmjereno i na kvalitetnije uređenje oblasti izbora, imenovanja i razrješenja organa rukovođenja i upravljanja u ovim odgojno-obrazovnim ustanova. Veliki dio primjedbi i sugestija u javnoj raspravi na nacrt Zakona i kasnije veliki broj amandmana na sam tekst prijedloga Zakona, potvrdio je potrebu da se taj segment u cjelokupnom sistemu obrazovanja kvalitetnije uredi.

Smatramo da je Zakon o osnovnom obrazovanju u svojim odredbama, jasno i na nedvosmislen način uredio pitanje izbora, imenovanja i razrješenja školskog odbora i direktora škole na način da se u postupku izbora članova školskih odbora i direktora obavezno mora provesti procedura pisanih konsultacija i osigurati mišljenje svih struktura, odnosno svih bitnih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (prestavnika nadležnih obrazovnih vlasti, predstavnika lokalne zajednice, predstavnika roditelja i predstavnika nastavnika).
To u praksi znači da član školskog odbora treba dobiti pisanu podršku strukture koju predstavlja u školskom odboru da bi bio biran u isti, a istovremeno taj isti član školskog odbora u postupku izbora i razrješenja direktora mora obaviti pisane konsultacije sa strukturom koju predstavlja i u postupku glasanja obavezno slijediti stav strukture. Na navedeni način je osigurano puno demokratsko pravo i načelo jednakosti, koje osigurava izbor najboljih kandidata na ove izuzetno odgovorne pozicije od kojih zavisi uspjeh realizacije odgojno-obrazovnog procesa, ali i napredak jednog društva u cjelini.
Za razliku od osnovnog obrazovanja, Zakon o srednjem obrazovanju je na identičan način uredio pitanje izbora članova školskih odbora, dok je pitanje izbora direktora ostavio da se uredi ministar kroz poseban propis kojim se preciznije definira procedura izbora, kriteriji za izbor, nadležnosti i rad direktora.
S ciljem preciziranja upita za autentično tumačenje navedene odredbe Zakona o srednjem obrazovanju smatramo nužnim iznijeti naš stav po ovom pitanju koji je na tragu opredjeljenja Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo kao zakonodavca.
Naime, smatramo da Pravilnik koji treba donijeti ministar, a kojim se preciznije definira procedura izbora, kriteriji za izbor, nadležnosti i rad direktora obavezno treba sadržavati odredbe prema kojima u proceduri izbora svaki član treba zatražiti pisano mišljenje strukture koje predstavlja u školskom odboru, koje je za njega obavezujuće u postupku izbora i eventualnog prijevremenog razrješenja dužnosti direktora.
Na navedeni način se osigurava smisao predstavljana struktura u školskom odboru u kojem bi predstavnici uistinu zastupali stavove te strukture, a ne iznosili osobne stavove ili stavove interesnih grupa ili pojedinaca u školi.
Dakle, autentično tumačenje Zakona trebalo bi definisati na način da Zakon daje pravo Ministru da posebnim pravilnikom kroz proceduru izbora uredi to pitanje na način da je član školskog odbora u obavezi u postupku izbora i razrješenja direktora obavezan osigurati pisano mišljenje strukture koju predstavlja u školskom odboru i da je to mišljenje za njega
obavezujuće.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić