Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina

U prilogu vijesti je dat Nacrt  strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina:

Z A K LJ U Č A K

  1.  Utvrđuje se Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina.
  2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, donese Odluku iz tačke 1. ovog Zaključka i Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina uputi u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
  3. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da tekst Nacrta strategije iz tačke 1. ovog Zaključka lektoriše i nomotehnički uredi, a prije upućivanja na razmatranje Skupštini Kantona Sarajevo.

Više u prilogu:

[pdf-embedder url=”http://ssvoonkbihkoks.com.ba/wp-content/uploads/2018/02/odluka_nacrt_strategije_mladi.pdf”]