Povlačenje Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu sa Dnevnog reda

Stacks of coins with the word BUDGET isolated on white background

Koordinacija Sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, na osnovu Zakona i Kolektivnih ugovora, traži od Vas kao premijera da povučete sa Dnevnog reda Skupštine Kantona Sarajevo, koja se održava 30.11.2021. godine, utvrđivanje Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
Koordinacija Sindikata utvrdilaje daje došlo do kršenja odredaba Kolektivnih ugovora u dijelu koji reguliše pitanja postizanja sporazuma oko utvrđivanja osnovice za isplatu plaća. Smatramo da kršenje odredbi Kolektivnih ugovora ima za posljedicu kršenje procedura u postupku donošenja nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
Kršenjem odredaba Kolektivnih ugovora i procedure donošenja nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu predstavljaju osnov za organizaciju mjera i aktivnosti sindikalne borbe u ostvarivanju svojih prava, kao i osnov za traženje svojih prava putem suda i podizanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba.