Protest u vezi sa utvrđivanjem broja učenika u odjeljenju predviđenim planom upisa

Poštovana,

u vezi sa vašim dopisom, broj 11-04-34-8-18320/21, od 07. 06. 2021. godine, a u vezi sa brojem učenika koji se upisuju u 1. razred srednjih škola, SSVOONKBiH Kantona Sarajevo konstatuje sljedeće:

  1. Na dopis koji smo vam uputili putem protokola, 31. 05. 2021. godine, odgovor smo dobili 10. 06. 2021. godine putem e-maila u 16 sati i 2 minute, a ne poštom, nakon završetka i Vašeg i radnog vremena Sindikata. Do trenutka pisanja ovog dopisa nismo dobili službeni odgovor.
  2. U našem dopisu insistirali smo da se poštuje Član 178, stav 2, tačka S Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17) i Član 149. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/21), u dijelu u kojem se definira uloga i učešće Sindikata u konsultacijama pri izradi radnog materijala, prijedloga propisa i akata za oblast srednjeg obrazovanja. Predložili smo organizovanje sastanka koji ste vi ignorisali, flagrantno kršeći zakonske obaveze koje u vezi s ovim pitanjem imate. Vaš dopis i njegov sadržaj je svojevrsni diktat, a ne dogovor.
  3. U dopisu ste naveli da Ministarstvo provodi sve obaveze u pogledu upisa?! Između ostalog, navodite da „istovremeno štitite i prava radnika”, zaboravljajući, svjesno ili nesvjesno, činjenicu da je Sindikat taj koji je, u skladu sa Zakonom, zaštitnik interesa prava radnika, a Vi ste ga potpuno isključili iz ovog procesa.
  4. Prijedlog Sindikata od 22 učenika u odjeljenju za Vas nije prihvatljiv uz obrazloženje da nema zakonsko i pedagoška uporište. Međutim, Vaša konstatacija ne odgovara istini. Niti jednom odredbom Zakona o srednjem obrazovanju nije definiran broj učenika u odjeljenju. Pedagoškim standardima je postavljen uslov minimalnog, optimalnog i maksimalnog broja učenika u odjeljenju. Međutim, pedagoški standardni su, u konačnici, samo odredlli minimalan broj učenika (20), što je i dalje u skladu sa našim prijedlogom. Molimo Vas da nam onda objasnite ako Vam nije prihvatljivo 22 učenika, kako Vam je prihvatljivo 24, kada su i jedan i drugi broj skladu sa standardima? Na kraju krajeva, mi od Vas nismo tražili argumnetaciju za broj od 24 učenika u razredu, ali moramo konstatovati da i Vaša argumentacija ide u prilog našem prijedlogu od 22 učenika, jer je taj broj bliži realnom stanju upisa učenika u škole što ste Vi Vašom procentualnom argumentacijom potkrijepili.
  5. U e-mailu dostavljenom dopisu evidentno je kršenje međunarodnih konvencija o radu i organizovanju Sindikata. Ove konvencije su supremacijski iznad našeg radnog zakonodavstva! Vi se ovim dopisom direktno miješate u rad Sindikata i tako što postavljete pitanje i dajete svojevrsno tumačenja člana 149. Kolektivnog ugovora, po kojim bi sindikalni povjerenici u školama trebali da ovo pitanje (upisna politika) aktueliziraju sa direktorima, što bi, po Vašem mišljenju, trebao biti najvažniji zadatak Sindikata?!
  6. Sindikat u okviru zaštite radnika u srednjem obrazovanju ima u vidu sljedeću činjenicu da broj učenika u razredu ima direktnu korelaciju sa brojem odjeljenja u školi, a broj odjeljenja u školi je direktno vezan za broj nastavnika koji će ostati bez nastavne norme. Vi u dopisu ne navodite koliko će nastavnika biti tehnološki višak ukoliko imamo broj od 24 učenika u odjeljenju i koliko bi to bilo ako je broj učenika 22? Ovo su Vam trebali biti polazni parametri u donošenju odluke o broju učenika u odjeljenju, a ne paušalna trvdnja da se „suštinski ne mijenja položaj niti ugrožava status nastavnika na bilo koji način”!
  7. I na kraju, zvuči cinično, tražite od Sindikata da potpišemo sporazum o broju učenika u odjeljenju, a dovodite nas pred svršen čin i Plan upisa i broj učenika šaljete na Vladu KS, koja je o tome već odlučivala. Ovim dopisom faktički samo tražite da mi „pokrijemo” Vaš nezakoniti rad u vezi sa ovom problematikom. U ovakvim mutnim radnjama Sindikat ne želi i neće učestvovati!

S poštovanjem!