Informacija o isplati regresa, traži se

Poštovani/poštovana,

Sindikat kao potpisnik Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj 4121) i Kolektivnog ugovora za djelatnost Kulture u Kantonu Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 52/21 ) ima pravo i obavezu da prati provođenje odredaba Kolektivnog ugovora i u slučaju da se odredbe Kolektivnog ugovora ne primjenjuju ima pravo i obavezu da od strane koja krši odredbe traži izjašnjenje i da prema strani koja krši odredbe poduzima pravne i sindikalne mjere i aktivnosti.
Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u članu 7l. u stavu 5. i Kolektivnim ugovorom za kulturu u Kantonu Sarajevo članom 79. regulisano je pitanje koji se odnose na Naknadu za regres za godišnji odmor i tim članovima predviđeno je vrijeme isplate regresa za radnike na koji se odnosi Kolektivni ugovor.
Molim Vas da u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora dostavite nam odgovor na pitanje:
Da li ćese ispoštovati rok za isplatu regresa za godišnji odmor predviđen Kolektivnim ugovorom?

Tražimo od Vas pismeno očitovanje.
S poštovanjem,