Plan upisa i broj učenika u odjeljenjima za školsku 2021/2022. godinu

Prema informaciji sa kojom raspolažemo od direktora srednjih škola Kantona Sarajevo tražena je informacija o broju odjeljenja koje pojedine škole mogu da upišu u prvi razred srednjih škola za 2021/22. školsku godinu.
Plan upisa – broj odjeljenja i broj učenika u odjeljenju predstavlja za Sindikat i njegove članove jedan od najvažnijih elemenata koji utiču na profesionalni, materijalni i socijalni status. Broj učenika u razredu predstavlja otežavajući ili olakšavajući faktor u radu nastavnika. Sindikat i dalje ne prihvata činjenicu da osnovno obrazovanje ima povoljniji položaj u broju učenika u odjenjenju u odnosu na srednje obrazovanje. Na osnovu praćenja statističkih podataka jasno je vidljivo da mi u ovoj godini imamo za upis u prvi razred srednjih škola oko 200 učenika manje i što će dovesti do povećanja tehnološkog viška u odnosu na prošlu godinu. Od Vas kao Ministrice tražimo da se utvrdi da broj učenika u odjeljenju bude 22 učenika što je i optimum da bi amortizovali pad broja učenika u ovoj godini. Broj učenika od 22 učenika u odjeljenju u odnosu na druge kantone je nepovoljniji i tamo se kreće taj broj od 18- 20 učenika.
Utvrđen broj učenika, a na osnovu toga broj odjeljenja osnovni je parametar za određivanje tehnološkog viška. Što više odjeljenja to će biti manji broj tehnološkog viška.
Pozivam vas da za školsku 2020/21. godinu potpišemo Sporazum o broju učenika u odjeljenju. Potpisivanje Sporazuma ima utemeljenje u Zakonu o srednjem obrazovanju i u učlanu 149. Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj :4/20) koji glasi:
” Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo, školski odbori i direktori škola obavezuju se, prije izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i akata koji utiču na radno-pravni, socijalni. Profesionalni i materijalni položaj radnika u školi i djelatnosti, zatražiti prijedlog i mišljenje Sindikata, kao i omogućiti predstavnicima Sindikata učešće u izradi tih propisa i akata.”
i članovima 21.,22. tačka 5., 23. tačka 7., 27. i 31. Zakona o vijeću zaposlenika ( Službene novine Federacije BiH”, broj 38/04).
Očekujem Vaš odgovor, kao i održavanje zajedničkog sastanka vezanih za navedeno pitanje.