Dostava tumačenja Kolektivnog ugovora po zahtjevima ovlaštenih stranaka

Na 2. sastanku Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo koji je održan 02.03.2021. godine, a u vezi sa članom 178 Kolektivnog ugovora dala je slijedeća tumačenja (tumačenja u prilogu ovog akta).
Tumačenja će biti objavljena na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.
U skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora tumačenja Komisije imaju snagu odredaba Kolektivnog ugovora i sastavni su dio Kolektivnog ugovora i ova tumačenja se primjenjuju u praksi.