Zaključci Vlade Kantona Sarajevo – 01.04.2021. godine

  1. Dozvoljava se svim školama na području Kantona Sarajevo koje realiziraju nastavu po međunarodnim programima, organizacija i provođenje eksternih ispita uz strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.
  2. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Kantonu Sarajevo na dan 01.04.2021. godine.
  3. Produžava se primjena Naredbi i Preporuka Kriznog štaba ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, usvojenih Zaključcima Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine, broj: 02-04-11776-2/21 od 23.03.2021. godine i broj: 02-04-l3319-5/21 od 26.03.2021. godine od 02.04.2021. godine do 12.04.2021. godine.
  4. Dozvoljava se organizacija takmičenja iz nastavnih predmeta uz prolongiranje svih takmičenja za deset dana od dana donošenja ovog zaključka, a prema uputama Vlade Kantona Sarajevo i uz strogo poštivanje higijensko- epidemioloških mjera.