Odgovor na naš dopis vezan za primjenu e-dnevnika

Poštovana,

Od Kantonalnog odbora Sindikata (SSVOONKBIH) putem službe protokola Kantona Sarajevo dostavljeno Vam je pismo 29.01.2021. godine, kojim od Vas tražimo da odgodite primjenu provođenja programa e-dnevnika. Naš zahtijev zasnovan je na argumentima koji se ne mogu zanemariti.
Na sastanku koji smo sa Vama imali jedna od tema bila je i primjena e-dnevnika.
Na osnovu više stotina mailova i telefonskih poziva koje smo primili od kraja decembra 2020. godine pa do sada, a koji se odnose na problem primjene e-dnevnika u praksi i zahtjev da se ta odluka prolongira za mjesec septembar 2021. godine. Na osnovu tih dopisa analizirali smo situaciju u primjeni e-dnevnika u školama i konstatovali smo sljedeće:

  • Pozdravljamo uvođenje e-dnevnika u nastavnu praksu i smatramo da je to jedinstven pristup u osnovnom i srednjem obrazovanju.
  • Zbog poteškoća u primjeni e-dnevnika i opterećenost nastavnika u ovom vremenu pandemije, mi smo na stanovištu koje smo Vam i usmeno izložili da se primjena e-dnevnika odloži za početak nastavne 2021/2022. godine.
  • Sindikatu je neprihvatljivo, ali i pravno neutemeljeno, da se neki propis primjenjuje retroaktivno, a to se odnosi na e-dnevnik. Niti jednim propisom nije stvorena obaveza da nastavnici paralelno vode upis podataka u e-dnevnik i razredne knjige koje su propisane Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji.
  • Sindikat predlaže da se probna primjena e-dnevnika primjenjuje u periodu drugog polugodišta školske 2020/21. godine i da se samo u tom vremenu primjenjuje paralelno vođenje papirne verzije razredne knjige i e-dnevnika. U ovom periodu potrebno je izvršiti edukaciju i osposobljavanje nastavnika i svih onih koji koriste e-dnevnik.
  • Program za e-dnevnik nije usaglašen sa sadašnjom situacijom na terenu (nastavni planovi i programi koji su usvojeni na početku školske godine ne odgovaraju onim NPiP koji su se realizirali tokom online nastave tokom pandernije).
  • Sindikat nije od Vas tražio da se za 15 dana produži rok unošenje podataka, nego da se odloži primjena e-dnevnika u novoj školskoj godini.
  • Postavljamo Vam pitanje kojim je aktom, rješenjem propisana obaveza vođenje dvojne pedagoške dokumentacije i ko će obezbijediti novčana sredstva nastavnicima za rad na duploj pedagoškoj dokumentaciji.
  • Ova obaveza je nastala kod institucija i ljudi koje vode obrazovanja a nisu svjesni trenutka pandemije i ogromnog ulaganja energije nastavnika da se nastavna godina uspješno privede kraju. Obaveza primjene e-dnevnika kao duplog posla uvedena je po onoj narodnoj poslovici “kad joj vrijeme nije”.

Molimo Vas da hitno uvažite naš i da školama dostavite novu Odluku o odgađanju primjene e-dnevnika za retroaktivnu primjenu za prvo polugodište i da se to primjeni od drugog polugodišta kao probnog perioda i perioda obuke nastavnika, jer obuka nije kvalitetno obavljena. instrukciju u primjeni e-dnevnika.
Nadamo se da ćete ovaj prijedlog Sindikata ozbiljno razmotriti i u skladu sa vašim zakonskim ovlaštenjima donijeti pravilnu odluku.
Molimo Vaše hitno očitovanje.
S poštovanjem,
Predsjednik
Faruk Bešlić