Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno- obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021.god. (za period od 23.10.2020. godine do 06.11.2020. godine)

Na osnovu Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine od 20.10.2020. godine te Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 67-20/2020 od 21.10.2020. godine, a u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavlja Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini za period od 23.10.2020. godine do 06.11.2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju svake škole.
III SREDNJE ŠKOLE

· Učenici srednjih škola od I do IV razreda nastavu pohađaju po online modelu standardiziranom u Metodologiji realizacije online nastave do 06.11.2020. godine, uz optimalnu upotrebu audio i/ili video komunikaciju sa učenicima.
· Čas traje 30 minuta po redovnom rasporedu, škole koje rade u smjenama održavaju i u online okruženju rotaciju tih smjena.
· Praktična nastava u srednjim školama odvijat će se po online modelu. Izuzetno, ako je odvijanje praktične nastave moguće realizirati u školskim radionicama i kod poslodavaca pridržavajući se epidemioloških preporuka, uprava škole može donijeti posebnu odluku o istom.
· Sjednice stručnih organa škole kao i sastanci sa Vijećem roditelja/Vijećem učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online.

SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU
CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU
· Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju će organizirati nastavni proces u učionicama.
• Nastavni čas traje 40 minuta.
SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA
· Srednja muzička škola će individualnu nastavu (instrument) realizirati u školi, dok će se stručno-teorijska nastava (solfeggio, muzička teorija, harmonija, kontrapunkt, muzički oblici, vokalna tehnika, audio-vizuelna tehnika i muzički folklor) i opće-obrazovna nastava realizati po online modelu. Svi procesi u ovim školama se odvijaju isključivo u skladu sa Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od 18.8.2020. godine, Preporukama za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 202012021. Zavoda za javno zdravstvo FBiH te Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcija SARSCo V 2 i oboljenja COVID-19 Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od 08.10.2020. godine.
· Nastavni čas u Srednjoj muzičkoj školi traje 45 minuta.
· Sjednice stručnih organa škole kao i sastanci sa Vijećem roditelja/Vijećem učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online.