Privitak Razmatranjima prilagođavanja javnozdravstvenih i socijalnih mjera u kontekstu COVID-19 u školama

Imajući u vidu da zemlje širom svijeta poduzimaju opsežne javnozdravstvene i socijalne mjere uključujući i zatvaranje škola, kako bi spriječile širenje virusa SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19, zajedničkim radom Tehničke savjetodavne skupine eksperata za obrazovne institucije i eksperata iz Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a i UNESCO-a, izrađen je dokument Privitak Razmatranjima prilagođavanja javnozdravstvenih i socijalnih mjera u kontekstu COVID-19 u školama.
Dokument sadrži razmatranja u vezi sa radom škola, uključujući i njihovo zatvaranje i ponovno otvaranje, kao i mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se rizik od COVID-19 sveo na najmanju moguću mjeru za učenike i uposlene.
Bitno je istaći da se Privitak odnosi na kontekst obrazovanja za djecu mlađu od 18 godina i da donosi opće principe i ključne preporuke koje se mogu prilagoditi ne samo školama već i određenim kontekstima koji su u vezi sa školom, kao što su izvannastavne aktivnosti i slično.
Ovaj Privitak zamjenjuje dokument pod nazivom “Razmatranja javno zdravstvenih pitanja u kontekstu COVID-19 u svezi s radom škola” koji je Svjetska zdravstvena organizacija objavila 10. svibnja 2020. godine. Glavne promjene koje su unesene u ovaj dokument su: pristup utemeljen na procjeni rizika u pogledu rada škola u kontekstu COVID-19 i to na temelju razine i intenziteta transmisije virusa; razmatranje pitanja uzrasta u vezi sa fizičkim distanciranjem i uporabom maski u školskom okruženju; kao i sveobuhvatne, višeslojne mjere za sprečavanje importacije i širenja SARS-COV -2 u obrazovnom okruženju.
Imajući u vidu da je namjera ovog Privitka da pomogne kreatorima politika i nastavnicima prilikom donošenja odluka o upravljanju radom škola na što sigurniji način tijekom pandemije COVID-19, a poštujući zakonski regulirane nadležnosti u području obrazovanja u Bosni i Hercegoviru, u privitku vam dostavljamo navedeni dokument i najljubaznije molimo da isti učinite dostupnim na znanje i daljnje postupanje institucijama iz vaše nadležnosti.

Privitak Razmatranjima prilagođavanja javnozdravstvenih i socijalnih mjera u kontekstu COVID-19 u školama.pdf