Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim skolama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (za period od 12.10. do 6.11.2020. godine)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama Naredbu broj 11-34-31987/20 od 26.08.2020. godine u sastavu koje je Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije. Kao što smo već najavili, pripremili smo upute i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period od 12. oktobra do 6. novembra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

II – SREDNJE ŠKOLE

· Od 12.10. do 6.11.2020.g. za učenike 1. i 4. razreda se nastavlja realizirati kombinovani model nastave u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (za period od 14.9. do 9.10.2020. godine), dopis broj: 11-34-31987-5/20 od 9.9.2020. godine.
· Od 12.10. do 6.11.2020.g. za učenike 2. i 3. razreda škole se realizira kombinovani model nastave, po istom principu kao i za učenike 1. i 4. razreda srednje škole i u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (za period od 14.9. do 9.10.2020. godine), dopis broj: 11-34-31987-5120 od 9.9.2020. godine.
· Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju nastavljaju realizirati nastavu po dosadašnjem modelu i u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno¬obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (za period od 14.9. do 9.10.2020. godine), dopis broj: 11-34-31987-5/20 od 9.9.2020. godine. Preporučuje se realizacija nastavnog časa u trajanju od 40 minuta.
· Svi učenici Srednje muzičke škole (od 1. do 4. razreda) će u potpunosti nastavni proces realizovati u školi u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 202012021. godini (za period od 14.9. do 9.10.2020. godine), dopis broj: 11-34-31987-5/20 od 9.9.2020. godine.

III – REALIZACIJA NASTAVE IZ PREDMETA TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ/SPORT

Prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo F BiH, preporučuje se izvođenje samo individualnih vježbi te iste organizovati na otvorenom prostoru kada to dopuštaju vremenske prilike.
U skladu sa saglasnosti Ministarstva broj: 11104-34-36055/20 od 21.9.2020. godine, nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport se može realizovati u fiskulturnim salama prema Smjernicama za organizovanje tjelesnog i zdravstvenog odgoja/sporta u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo u kontekstu epidemiološke situacije vezane za epidemiju COVID-19 oboljenja, broj: 01.4-5993/20 od 5.10.2020. godine, koje dostavljamo u prilogu ovog akta.
IV – ZDRAVSTVENO-EPIDEMIOLOŠKE SMJERNICE U OKVIRU ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE
Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i instritucija. U školama u kojima se odvija nastavni proces, posebno treba voditi računa o sljedećem:
· Odgovornost je roditelja da na dnevnoj bazi kontrolišu tjelesnu temperaturu učenika prije i poslije škole, te da školu obavezno obavijeste o eventualnim slučajevima infekcije COVID-19 u krugu porodice. Obaveza je roditelja da ne šalju učenike u školu ukoliko imaju bilo kakve simptome COVID-19 ili sezonske gripe, nego da se jave školskom dispanzeru i traže daljnja ljekarska uputstva za liječenje učenika. Škole zadržavaju pravo da u svakom momentu mjere temperaturu učeniku, ukoliko učenik pokazuje vanjske manifestacije bolesti ili slabosti organizma. U slučaju da roditelji prijave školi da je porodica/učenik imala kontakt sa inficiranom osobom, učenik se preventivno upućuje na pohađanje online nastave u trajanju od 15 dana
· Uprava škole i razrednici, dužni su obavijestiti roditelje o sljedećem:
da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19)
da ne dovode dijete u školu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19
· Ukoliko učenik razvije bilo koji od simptoma COVID-19 ili sezonske gripe u školi, učenika se izoluje u posebnu prostoriju, nastavnik kontaktira drugo ovlašteno lice škole (pedagog, sekretar, direktor, zamjenik direktora, stručni saradnik) da pozove roditelje/staratelje učenika/ice da odmah dođu po učenika u školu i obrate se nadležnom ljekaru. Dok ovlašteno lice škole kontaktira roditelje i dok roditelji ne preuzmu učenika, za učenika se obezbjeđuje briga u školi.
· Ukoliko dođe do potvrde infekcije COVID-19 kod učenika ili nastavnika, škola je dužna postupiti u skladu sa preporukama epidemiologa. O događaju se obavještava Ministarstvo, a obaveza je stručnih službi škole da na dnevnoj osnovi telefonski kontaktiraju roditelje učenika i nastavnike koji su u samoizolaciji kako bi pratili stanje učenika/nastavnika.
· U slučaju da rukovodstvo škole ima bio kakve epidemiološke sumnje ili dileme prilikom realizacije neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u vezi sa infekcijom COVID-19, dužni su da kontaktiraju nadležne COVID ambulante na području svoje općine i dobiju smjernice i savjete za rad. O provedenim mjerama konsultacija sa nadležnim zdravstvenim ustanovama, direktor sačinjava službenu zabilješku. Obaveza je rukovodstva škole da, ukoliko se dese slučajevi infekcija u pojedinim grupama ili kod pojedinih nastavnika, održavaju situaciju mimom i staloženom, bez širenja panike unutar školske zajednice, da postupaju po epidemiološkim mjerama i smjernicama organzaciono obezbjede nastavak daljnjeg školovanja učenicima koji nisu bili izloženi.
· Ukoliko nastavnik/stručni saradnik škole oboli od COVID-19 direktor škole u toku trajanja oporavka angažuje stručnu zamjenu, u slučaju samoizolacije radnika (sumnja na kontakt sa COVID-19) proces rada se prebacuje na online ukoliko je radnik sposoban za rad od kuće. Ukoliko dođe do oboljenja direktora ustanove postupa se na sličan način, sa time da direktor u slučaju ozbiljnijeg razvoja oboljenja posebnim rješenjem u skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH imenuje ovlašteno lice koje zastupa školu u toku oporavka direktora škole a najduže na mjesec dana.
· Tim za praćenje implementaciju kriznog plana na nivou svake škole dužan je da vodi evidenciju u skladu sa tabelama – Kontrolna lista za škole dostavljeno od JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim skolama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (za period od 12.10. do 6.11.2020. godine)

Smjernice za organizovanje tjelesnog i zdravstvenog odgoja/sporta u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo u kontekstu epidemiološke situacije vezane za epidemiju COVID19 oboljenja