Etički kodeks-inicijativa za izradu jednog etičkog kodeksa

Ovih dana u Sindikat stižu različite i oprečne informacije o usvajanju “Etičkog kodeksa za izvođenje online nastave”.

Pregledajući zakonsku regulativu vezano za donošenje pravilnika i kodeksa, pronašli smo da Etički kodeks donosi resorni ministar. Prema našim informacijama, u školama “kruži” jedan Vaš prijedlog navedenog Etičkog kodeksa. Sindikat nema ništa protiv da se donese Etički kodeks za izvođenje online nastave za sve odgojno-obrazovne ustanove Kantona Sarajevo. Donošenjem jedinstvenog dokumenta izbjegla bi se različita tumačenja i različita primjena. Škole donose navedeni akt suprotno Zakonu o osnovnom i Zakonu o srednjem obrazovanju kao i krše odredbe člana 149. Kolektivnog ugovora. Zbog svega navedenog, nadamo se da ćete prihvatite našu Inicijativu i formirati radnu grupu u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom, koja će napraviti Prijedlog i dostaviti Vama na usvajanje, odnosno da donesete navedeni Etički kodeks.
Nadam se da ćete ovu našu dobronamjernu Inicijativu prihvatiti.