Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama Naredbu broj 11-34-31987/20 od 26. 08. 2020. godine u sastavu koje je  Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020.-2021. godini te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije. Kao što smo već najavili, pripremili smo upute i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

SREDNJE ŠKOLE

 • Od 14.9. do 09.10.2020.g. za učenike 1. i 4. razreda se realizira kombinovani model nastave po grupama sa maksimalno 15 učenika u odjeljenju, s minimalnim razmakom između učenika 1,5 metar.  Učenici su raspoređeni u dvije smjene. U prvoj sedmici jedna polovina učenika je u školi, a druga polovina učenika dobija sadržaje putem platforme koje će obrađivati u školi sa predmetnim profesorom naredne sedmice u školi. Jedne sedmice jedna polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi, a naredne sedmice druga polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi. Škole imaju mogućnost da, ukoliko ukupno brojno stanje odjeljenja u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela.
 • Za učenike koji nisu u školi, nastavnici putem platforme, dostavljaju nastavne materijale prilagođene za samostalan rad uz jasne upute i smjernice. Poželjno je da navedeni materijali predstavljaju kompilaciju materijala sa uputstvima i smjernicama, koji ne zahtijevaju trenutnu povratnu informaciju nastavniku od strane učenika, nego da razvijaju samostalan i istraživačko-kreativni rad.
 • Prva smjena počinje  od 09,00 sati i traje do 12,30 sati.
  Od 12,30 do 13,30 se vrši čišćenje i dezinfekcija svih površina i predmeta unutar objekta škole, u skladu sa Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, donesenim od strane JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od 18.8.2020. godine. Nastava se realizira u skladu sa rasporedom časova.

        Druga smjena počinje od 13,30 i traje do 17,00 sati.  

 Praktična nastava se realizuje od 08,00 sati.

 • Nastava  se odvija u jednom kabinetu za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava, mali odmor traje 5 minuta, veliki odmor se ne realizira, učenici se ne zadržavaju u holovima škole.
 • Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3.9.2020. godine.
 • U periodu 14.9.-09.10. učenici 2. i 3. razreda realiziraju nastavu po online modelu.
 •  Ukoliko epidemiološke prilike budu zadovoljavajuće, od 12.10. je planiran ulazak učenika 2. i 3. razreda u škole po istom modelu. Od 12.10. 2020. godine bi svi učenici srednjih škola, naizmjenično, jednu sedmicu u školi realizirali nastavni proces, dok bi jednu sedmicu dobijali nastavne sadržaje putem platforme.
 •  Roditelji učenika koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu u školi, dužni su kao i do sada, obavijestiti razrednika o istom. Ovim učenicima će predmetni nastavnici dostavljati sadržaje putem platforme.
 •  Nastavnici i učenici su dužni nositi maske od ulaska u školu/školsko dvorište, za vrijeme boravka u školi do izlaska iz škole/školskog dvorišta.
 • Poželjno je da u učionici budu i vizuelni materijali poput postera i brošura koji ukazuju na važnost održavanja fizičke distance i potrebe održavanja lične higijene. U svakoj učionici na ulazu kraj vrata stoji stol sa dezinfekcionim sredstvom za slobodnu upotrebu učenicima i nastavnicima. Učenici sjede u konstantno provjetrenim i prozračenim učionicama. Osim nastavnika u odjeljenju mogu, pod istim uslovima, da borave i asistenti u nastavi.
 • Nastavnici održavaju komunikaciju sa roditeljima na informativnim i konsultativnim online sastancima. Razrednik održava informativne sastanke jednom u dvije sedmice, na sličan način i nastavnici koji nisu razrednici održavaju konsultativne online sastanke. Roditelji zadržavaju pravo da dobiju dodatne termine za informacije i konsultacije ukoliko za tim postoji objektivna potreba.
 • Nastavni proces u školama odvija se u skladu sa nastavnim planom i programom.
 • Čas traje 30 minuta po redovnom rasporedu, škole koje rade u smjenama održavaju i u online okruženju rotaciju tih smjena. Škole dostavljaju izvještaj o realizaciji nastave Ministarstvu jednom u 15 dana na propisanom obrascu i na za to predviđenu email adresu.
 • Zakonom definisana obaveza nastavnika da se priprema za čas (50% na nastavnu pripremu) namjenski se preusmjerava na pripremu kvalitetnog digitalnog materijala za rad sa učenicima u skladu sa Smjernicama za izradu digitalnih nastavnih sadržaja.  
 • Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju.
 • Školske biblioteke stoje na raspolaganju svim učenicima škole da u precizno utvrđenim terminima dođu u školu pojedinačno te zaduže školske knjige i lektire.
 • Ukoliko postoji potreba za stručnom podrškom psihologa, pedagoga ili socijalnog radnika za učenika, moguće je organizovati sastanak sa učenikom i/ili roditeljem/starateljem, poštujući sve epidemiološke mjere zaštite učenika, roditelja i radnika. U slučajevima kada situacija nije alarmantna sa aspekta dobrobiti učenika podrška se pruža online putem video poziva.
 • Sastanci u realnom vremenu u školi sa roditeljima/starateljima i/ili učenicima su mogući i prilikom organizacije opservacija nadležnih centara u svrhu izrade obaveznih individualno prilagođenih programa rada učenika sa teškoćama u učenju, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o inkluziji, poštujući sve mjere epidemiološke zaštite učenika, roditelja i radnika.   

Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove. Sjednice stručnih organa škole se odvijaju u online okruženju. Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum.