Dopis i Naredba Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), Naredbe Kriznog stožera Federalnog Ministasrtva zdravstva, broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020. godine, člana 45. Zakona srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/171 i 30/19) i člana 36. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 33/17 i 30/19), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi
NAREDBU
Član 1.
(1) Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, u skladu sa zakonom i školskim kalendarom, počinje 1.9.2020. godine.
(2) Odgojno-obrazovni rad u školama iz stava (1) ovog člana odvijat će se u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini koje je u prilogu ove naredbe.
(3) Nastavni čas u školama iz stava (1) ovog člana, traje 30 minuta.
Član 2.
(1) Direktor škole odgovaran je za zakonitost, organizaciju i kvalitet odgojno-obrazovnog rada i svih aktivnosti ustanove, u skladu sa zakonom i drugim aktima.
(2) Direktor škole obavezan je preduzeti sve neophodne mjere za obezbjeđivanje uslova za realizaciju aktivnosti te primjenu mjera zaštite i sigurnosti zdravlja učenika, radnika i roditelja preporučenih od strane nadležnih organa i institucija.
(3) Naređuje se direktorima škola iz člana 1. stav (1) ove naredbe da donesu i objave na zvaničnoj web stranici škole krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 te imenuju operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana shodno Naredbi Kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva.
Član 3.
Obavezuje se direktor škole da rad produženog boravka u osnovnim školama organizuje prema potrebama roditelja i učenika te raspoloživim resursima škole, a u skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Smjernicama JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koje su u prilogu ove naredbe.
Član 4.
Za realizaciju ove naredbe zadužuju se direktori škola iz člana 1. ove naredbe.
Član 5.
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.