Primjedba – kršenje odredaba Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo

Poštovani,

u skladu sa do sada uspostavljenom dobrom saradnjom i sa željom da tu saradnju nastavimo i dalje, želimo Vam skrenuti pažnju na kršenje odredaba Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 52/19).
Na adresu Sindikata dostavljen je dokument pod nazivom Prednacrt Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti, s naznakom da u ovoj fazi izrade dokumenta dostavimo svoje, sindikalne primjedbe. Naime, odredbom člana 154. Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo predviđena je sljedeća obaveza: „Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta, upravni odbori i direktori ustanova obavezuju se, prije izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i akata koji utiču na radno-pravni, socijalni, profesionalni i materijalni položaj radnika u ustanovi i djelatnosti, zatražiti prijedlog i mišljenje Sindikata, kao i omogućiti predstavnicima Sindikata učešće u izradi tih propisa i akata.
Na osnovu ove odredbe dužni ste bili da zatražite od Sindikata imenovanje predstavnika Sindikata u izradi navedenog zakona.
Sindikat ima obavezu da prati primjenu potpisanog Kolektivnog ugovora i da dobronamjerno upozorava na njegovo kršenje.
Molim Vas da, u skladu sa odredbom Kolektivnog ugovora, u ime Sindikata imenujete u navedenu Komisiju u svojstvu punopravnog člana Esmu
Bajraktarević-Rožman.
Nadam se da ćete ovu našu primjedbu smatrati dobronamjernom i prihvatiti Sindikat ravnopravnim partnerom u rješavanju pitanja iz oblasti kulture u Kantonu Sarajevo.
Molim Vas, da nam u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama, dostavite akte:
1. Ko je formirao komisiju za izradu zakona;
2. Kada je Komisija formirana;
3. Personalni sastav komisije, sa naglaskom iz kojih institucija članovi te komisije dolaze.

Molim Vaše očitovanje.

S poštovanjem,

Faruk Bešlić, prof.