Instrukcija o utvrđivanju ekvivalenta bodova za eksternu maturu_2

U svim osnovnim školama na području Knatona Sarajevo u školoskoj 2019/2020. godini utvrđuje se ekvivalent bodova mature na sljedeći način:

za predmete Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost, Matematika i prvi strani jezik izvršit će se zbrajanje zaključnih ocjena u čestom, sedmom, osmom i devetom razredu, te se dobijeni zbir dijeli sa brojem 2.

Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz EMIS sistem na osnovu uspjeha učenika u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu kao broj bodova za eksternu maturu.

Osnovne škole u koje se učenici prijave iz drugih kantona, su također dužne na isti način izvršiti bodovanje tri nastavna predmeta iz člana 1. ove instrukcije i podatke unijeti u EMIS sistem, po istom modelu kao i u perethodnim školskim godinama, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 25/18, 17/19 i 24/19).