Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

U Pravilniku o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/18), u članu 24. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
„(3) Ministar može, u izuzetnim okolnostima (proglašenja nesreće, elementarne nepogode, prirodne nesreće, stanja neposredne ugroženosti, ratnog stanja i drugim izuzetnim situacijama), instrukcijom utvrditi izmijenjene kriterije o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i  srednjih škola u Kantonu Sarajevo.“
Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).