Instrukcija o postupanju direktora tokom izvođenja online nastave

Dostavljamo vam Instrukciju Ministarstva obrazovanja za nauku i mlade Kantona Sarajevo koju smo dobili oko 14:00 sati.
U instrukciji u stavu 2 uvažene su naše usmene primjedbe tako da je ostavljeno direktorima škola tako da u skladu sa svojim ovlaštenjima organizuje online nastavu.
Molim vas da u saradnji sa direktorom zajednički realizujete navedenu Instrukciju.
U Instrukciji se, između ostaloga, kaže:
“Direktori osnovnih i srednjih škola, u kojima se izvodi online nastava, mogu napraviti izmjene u organizaciji rada škole što, između ostalog, podrazumjeva da direktor određuje vrijeme, mjesto i način rada svih radnika škole za vrijeme važenja Odluke Vlade Katona Sarajevo za period 11.03.2020. do 25.03.2020. godine, broj: 02-04-7374-2/20 od 11.03.2020. godine.”.