Urgencija na dostavljanje odgovora na dopis Koordinacije sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo

Poštovani,

Koordinacija Sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo dostavila Vam je putem Protokola prijedlog Sindikata, a koji glasi:
„Osnovica za obračun plaća za radnike koji primaju plaću preko budžeta Kantona Sarajevo u 2020. godini da iznosi u periodu januar, februar i mart 2020. godine da bude u iznosu od 315,00 KM, a da za period april- decembar bude u iznosu od 330,00 KM“.
Očito, Vi kao premijer Kantona Sarajevo u pregovore sa Sindikatom niste krenuli ozbiljno i odgovorno, kako bi riješili problem i postigli zadovoljavajuće rješenje u obostranom interesu.
Neozbiljnost Vlade ogleda se u tome da je prošlo 12 dana od dana dostavljanja dopisa za očitovanje, a od Vas nismo dobili odgovor.
Prateći aktivnost Vlade Kantona Sarajevo vidjeli smo da je Vlada Kantona usvojila Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu i uputila ga Skupštini Kantona Sarajevo. Iz ovog proizilazi da Vladi Kantona Sarajevo nije interes postizanje Sporazuma sa Sindikatom i da u suštini opravdani i argumentovani zahtjevi Sindikata nisu bili prihvatljivi Vladi Kantona Sarajevo.
Očekivali smo da će te Vi kao premijer ispoštovati osnovne postulate demokratskog dijaloga i odgovoriti na našu pismenu ponudu.
Na osnovu Vašeg ignorisanja prijedloga Sindikata, budite uvjereni da će u narednom periodu Sindikati preduzeti sve mjere i aktivnosti sindikalne borbe kako bi ostvarili svoja prava.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof