Razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u hitnom postupku

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

n/r Amela Dautbegović, ministrica

Ministarstvo kulture i sporta

n/r Mirvad Kurić, ministar

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

n/r Elvir Kazazović, ministar

Ministarstvo unutrašnjih poslova

n/r Vedran Mulabdić, ministar

Uprava policije MUP-a KS

n/r Mevludin Halilović, policijski komesar

 

PREDMET: Razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u hitnom postupku

 

Poštovani,

 

Skupština Kantona Sarajevo je na 45. Radnoj sjednici od 12.10.2018. godine pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrala Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu – hitni postupak.

Rasprava po navedenoj tački dnevnog reda je prekinuta i do sada nije nastavljena.

Prijedlog zakona je proistekao iz Sporazuma o izmjeni osnovice za obračun plaća za mjesec septembar, oktobar, novembar i decembar 2018. godine, potpisanih između Vlade Kantona Sarajevo i predstavnika svih Sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo.

Da bi se potpisani sporazumi mogli realizovati i izvršiti isplata razlike plaća do kraja 2018. godine, neophodno je usvojiti Zakon o izjmeni Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u hitnom postupku.

Iz navedenih razloga Sindikati se obraćaju Vama da u skladu sa Vašim ovlaštenjima, a u interesu kako radnika i članova ovih Sindikata tako i poslodavaca poduzmete sve aktivnosti u cilju usvajanja navedenog Zakona do kraja 31.12.2018. godine, kako bi se već obezbjeđena sredstva za realizaciju Sporazuma realizovala u 2018. godini. Ako ne dođe do Izmjena navednog Zakona sredstva predvižena za ovu namjenu bit će preraspodijeljena na druge namjene, u tom slučaju stvorena obaveza po Sporazumu prenosi se u Budžeta za 2019. godinu. Pretpostavljam da Vam i Sindikatima  ne odgovara ovakav razvoj događaja i da ćete preduzeti mjere da se završi započeta sjednica Skupštine ili da se zakaže nova Skupština.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.

Cio dokument u prilogu: